Regulamin projektu

 

 Regulamin projektu „Inżynier z gwarancją jakości – dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy”

          Deklaracja uczestnictwa w projekcie

          Formularz rezygnacji

          Kwestionariusz uczestnika projektu - pracownik

          Kwestionariusz uczestnika projektu - student

          Oświadczenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Politechnice Lubelskiej

          Oświadczenie do celów podatkowych

          Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach PO KL [II]

          Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej PO KL [I]

          Oświadczenie stażysty do celów podatkowych

          Oświadczenie uczestnika projektu

 Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach

          Podanie o przyjęcie na staż w przedsiębiorstwie

          Kryteria kwalifikacji studentów na staże w przedsiębiorstwach

          Umowa o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla studentów PL

          Miesięczna lista obecności

          Raport z odbytego stażu

          Zaświadczenie odbycia stażu

          Druk ZUS ZUA

 Regulamin udziału studentów w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach fakultatywnych i zajęciach z praktykami

          Kryteria kwalifikacji studentów na zajęcia dodatkowe

          Wykaz zajęć dodatkowych

         Podanie o przyjęcie na zajęcia dodatkowe