O projekcie

Projekt Inżynier z gwarancją jakości – dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy jest realizowany w okresie od 15 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015. Projekt ten Politechnika Lubelska realizuje wspólnie z Uniwersytetem w Žilinie (UZ) na Słowacji.

Cel główny projektu obejmuje podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego Politechniki Lubelskiej dostosowanego do wymogów Gospodarki Opartej na Wiedzy dzięki adaptacji słowackich rozwiązań w zakresie modelu współpracy uczelni publicznej z przemysłem.

Cele szczegółowe projektu zawierają:

 1. Dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do potrzeb rynku pracy w oparciu o doświadczenie Uniwersytetu w Žilinie, poprzez przygotowanie i wdrożenie studiów podyplomowych w języku angielskim.
 2. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie o praktyczne elementy oferty edukacyjnej Politechniki Lubelskiej na I i II stopniu kształcenia kierunku MiBM poprzez wdrożenie: nowej specjalności o nazwie Mechanical Engineering, programu 20 zajęć dodatkowych, staży studenckich oraz warsztatów językowych, w oparciu o dobre praktyki Uniwersytetu w Žilinie.

Opis działań projektu:

 1. Organizacja i realizacja paneli z pracodawcami;
 2. Wizyta studyjna na UZ;
 3. Opracowanie i tłumaczenie stworzonego na bazie doświadczeń UZ programu zajęć dodatkowych;
 4. Przygotowanie na bazie doświadczeń UZ nowej specjalności w języku angielskim;
 5. Wdrożenie programu zajęć dodatkowych – warsztatów w języku angielskim na I stopniu kształcenia studiów stacjonarnych;
 6. ME Inviting Days – wykłady profesorów wizytujących z UZ na PL;
 7. Warsztaty branżowe z języka angielskiego;
 8. Rekrutacja i organizacja staży studentów  w przedsiębiorstwach na Słowacji;
 9. Realizacja zajęć dodatkowych dla studentów specjalności ME oraz pracowników PL;
 10. Przygotowanie i otwarcie nowych studiów podyplomowych w języku angielskim wg metody blended-learning pn. Virtual Prototyping.
   

   Zarządzenie nr R-13/2014 z 28 lutego 2014