AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe nr IGJ 5/Zad.1/2015. Weryfikacja merytoryczna, po tłumaczeniu na język angielski.

Poniedziałek, 16 marca 2015

                                                                                                         Lublin, dn. 16.03.2015 r.

                                              

 Zapytanie ofertowe
nr
IGJ 5//Zad. 1/2015

Dotyczy projektu: Inżynier z gwarancją jakości – dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy (nr umowy UDA - POKL.04.01.01-00-041/13-00)

 

Zamawiający:

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin

NIP 712-010-46-51

Przedmiot oferty:    

            Weryfikacja merytoryczna, po tłumaczeniu na język angielski, 6 podręczników do przedmiotów specjalistycznych, II stopień kształcenia:

            - Aspects of combustion engines In machines

            - Modern issues of plasticizing plastics

            - Selected issues of machine design

            - Selected issues of plastic working

            - Numerical methods in mechanics

            - Issues of machine and device maintenance and operation

Zgodnie z zadaniem 1, poz. 26.

Podręczniki są dostępne w biurze projektu: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, pokój 603

- okres realizacji: 27.03.2015 - 30.04.2015 r.

            Weryfikacja ma obejmować sprawdzenie czy przedłożone podręczniki spełniają wymagania językowe stosowane w obszarze nauk technicznych z dziedziny mechanika           i budowa maszyn lub pokrewne. Zweryfikowane materiały powinny być oznaczone zgodnie   z Wytycznymi projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawców:

  1. Wykształcenie: minimum tytuł mgr
  2. Doświadczenie: Minimum roczny staż pracy na uczelni wyższej. Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim w obszarze nauk technicznych z dziedziny mechanika i budowa maszyn lub pokrewne wraz                  z przygotowywaniem materiałów dydaktycznych do tych zajęć. Pozwoli to na właściwe zweryfikowanie treści merytorycznych weryfikowanych podręczników.
  3. Wymaganie końcowe: Po zakończeniu weryfikacji materiały należy złożyć w wersji papierowej oraz na płycie CD. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert              w zespołach dydaktycznych.

Kryteria wyboru stanowić będą:  

Kryterium I: Cena –   max. 30%

Kryterium II: Wykształcenie – (mgr/mgr inż.  – 1 pkt, dr/dr inż. - 2 pkt, dr hab./dr hab. inż./prof dr. hab./prof.dr hab. inż.- 3 pkt) – max. 35%

Kryterium III: Liczba artykułów (autorstwo lub współautorstwo) po angielsku w obszarze nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika – max. 35 %

 

Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba punktów przyznana
za poszczególne kryteria.

 

Sposób obliczenia oceny końcowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp

KRYTERIA

Waga

%

Maksymalna

liczba punktów

Sposób obliczenia oceny ważonej

   1

Cena (C)  brutto

30

30

C –  Liczba pkt przyznanych za cenę oferty X

 

 Najniższa cena spośród wszystkich ofert  ( Cmin)

C = ------------------------------------------- x  30

             cena podana w ofercie ( Cof)

2

Wykształcenie (W)

35

35

W -  Ilość pkt przyznanych za wykształcenie X

 

         deklaracja badanej oferty - Wb

W = ------------------------------------------  x 35

deklaracja o maksymalnej wartości – W max

3

Liczba artykułów (autorstwo lub współautorstwo) po angielsku w obszarze nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika

35

35

L -  Ilość pkt przyznanych za liczbę artykułów

 

         deklaracja badanej oferty - Wb

W = ------------------------------------------  x 35

deklaracja o maksymalnej wartości – W max

 

Razem (x)

100

100

Suma punktów oferty x = C + W + L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin składania ofert: Oferty wraz z CV oraz oświadczenie nr I i nr II proszę składać  w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, e-mail: d.kowalik@pollub.pl w terminie do  25.03.2015  do godz. 15-tej.

Miejsce składania ofert:

Biuro projektu, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, pok. 603, od godz. 13-tej.,

                                      tel./fax (+48 81) 538-42-63, email d.kowalik@pollub.pl

 

Koordynator Projektu

      Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL

 

   Oświadczenia I, II

   Formularz ofertowy